ABC-metoden

Det finns många intressant likheter mellan hur ett företag använder kalkyler som beslutsunderlag för att uppnå ökad effektivitet och de kalkyler som måste göras i anslutning till risk- och sårbarhetsanalyser/ kontinuitetsplanering. Jag använder mig av ABC-metoden i samtliga dessa fall.

Activity Based Costing (ABC) kallas på svenska för aktivitetsbaserad kalkylering. Kostnaderna fördelas på olika aktiviteter som att ta emot och lägga en vara i lager, ta emot en kundorder, ställa om en maskin för en ny produkt, o.s.v. Beroende på sammanhanget kan aktiviteterna vara enkla eller sammansatta. Man försöker sedan hitta en kostnadsdrivare som fördelar aktivitetens kostnader.

När man valt aktiviteter, kostnadsdrivare och volymer/antal kan man beräkna kostnaden per kostnadsdrivarenhet och sedan summera samtliga kostnader som skall belasta ett visst kalkylobjekt.

Några förenklade exempel:

Lagerarbete omfattar personalkostnader, lokalkostnader, kostnader för hyllsystem, truckar, IT-kostnader. De olika produkterna används för att fördela kostnaderna.

Ordermottagning omfattar personalkostnader, lokalkostnader, IT-kostnader, telefonikostnader. De olika ordertyperna används för att fördela kostnaderna (Telefon-order, EDI-baserade order, Webb-beställningar, …).

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att man med fördel kan använda ganska enkla modeller och ändå få en tillräckligt god bild av kostnaderna, gamla sanningar kring 80/20 regeln gäller även här!

Loading